REGULAMIN KONFERENCJI NAUKOWEJ PROJECT MANAGEMENT SESSION 2017

1) Postanowienia ogólne:

a)

Konferencja Project Management Session 2018, zwana w dalszej części regulaminu Konferencją, odbędzie się w dniach 19.05.2018 r. oraz 20.05.2018 r. na Politechnice Wrocławskiej, w budynku B-4 przy ulicy Łukasiewicza 5 we Wrocławiu.

b)

Organizatorem Konferencji jest Koło Naukowe Project Management Group z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Wybrzeże Wyspiańskiego 27, zwane dalej Organizatorem.

c)

Przepisy niniejszego regulaminu stanowią integralną część zgłoszenia uczestnictwa w Konferencji i obowiązują wszystkich uczestników.

d)

Oficjalny serwis internetowy Konferencji znajduje się pod adresem: www.pmsession.pwr.edu.pl.


2) Zasady uczestnictwa:

a)

Cena uczestnictwa w Konferencji nie obejmuje dojazdu i noclegu.

b)

Podstawą uczestnictwa w Konferencji jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej www.pmsession.pwr.edu.pl oraz dokonanie zakupu biletu przez serwis Polibudka.pl w ciągu jednego dnia roboczego od daty rejestracji.

c)

Cena za udział w Konferencji jest podana na stronie internetowej Organizatora lub widnieje w formularzu zgłoszeniowym. Obejmuje wyłącznie to, co zostało wyszczególnione na stronie internetowej w zakładce Cennik.

d)

Organizator stosuje zróżnicowane ceny za udział w Konferencji, zależne od terminu płatności – zgodnie z informacjami przedstawionymi na stronie internetowej Konferencji:


Cena „Early Bird” – obowiązuje przy płatności za udział w Konferencji dokonanych do dnia 20.04.2018 włącznie:

- dla studentów za okazaniem ważnej legitymacji studenckiej w dniu Konferencji – 99 zł,

- dla pozostałych zainteresowanych – 199 zł.

Cena regularna – obowiązuje przy płatności za udział w Konferencji dokonanych po dniu 20.04.2018:

- dla studentów za okazaniem ważnej legitymacji studenckiej w dniu Konferencji – 119 zł,

- dla pozostałych zainteresowanych – 219 zł.


e)

W przypadku, gdy uczestnik nie dokona zakupu biletu w serwisie Polibudka.pl w ciągu jednego dnia roboczego od momentu dokonania zapisu, automatycznie zostanie usunięty z listy uczestników.

f)

W przypadku, gdy nastąpi zdarzenie losowe i uczestnik nie będzie mógł dokonać opłaty rejestracyjnej w ciągu dnia roboczego od momentu dokonania zapisu, ma on obowiązek powiadomić o tym jednego z koordynatorów zapisów drogą mailową.

g)

Zgłoszenia uczestnictwa przyjmowane będą do 15 maja 2018 r. lub do wyczerpania 170 przygotowanych miejsc.

h)

W szczególnych sytuacjach, w tym w przypadku uzasadnionej niemożności zakupu biletu w serwisie Polibudka.pl, dopuszcza się możliwość dokonania wpłaty za uczestnictwo w Konferencji poprzez uiszczenie opłaty w ciągu jednego dnia roboczego od daty rejestracji na konto bankowe organizatora:

Tytuł przelewu: “PMS_Imię_Nazwisko”

W takim przypadku, uczestnik zobowiązany jest do przesłania potwierdzenia przelewu internetowego (w pliku PDF) oraz ewentualnej prośby o wystawienie faktury VAT wraz z potrzebnymi danymi na adres mailowy: wplaty@manus.pl z chwilą dokonania wpłaty.

Tytuł wiadomości e-mail: PMS_Imię_nazwisko

Treść:

i)

Dane kontaktowe (telefon, e-mail).

ii)

Ewentualne dane niezbędne do wystawienia faktury VAT. Faktura zostanie przesłana drogą mailową.

iii)

Załączone potwierdzenie przelewu.

O zaksięgowaniu wpłaty uczestnik zostanie poinformowany drogą mailową.

j)

Organizator ma prawo do niedopuszczenia uczestnika do udziału w Konferencji bez podania przyczyny.

k)

W przypadku rezygnacji uczestnika z udziału w Konferencji Organizator zastrzega sobie prawo do zatrzymania 100% wpłaty rejestracyjnej.

l)

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Konferencji w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych – wówczas wszystkie wpłaty wniesione przez uczestnika zostaną zwrócone przez Organizatora w pełnej wysokości.


3) Konferencja:

a)

Konferencja odbywać się będzie w dniach.

Dzień I 19 maja 2018 r.

Dzień II 20 maja 2018 r.

b)

Certyfikat potwierdzający uczestnictwo w Konferencji zostanie przesłany przez Organizatora na adres mailowy podany przez uczestnika w formularzu zgłoszeniowym do dnia 12 czerwca 2018 r.

c)

Obecność na wszystkich aktywnościach odbywających się podczas Konferencji będzie sprawdzana poprzez listę obecności. Dopuszcza się maksymalnie dwie nieobecności podczas aktywności, na które uczestnik jest zapisany, nie licząc prelekcji otwierających w sobotę i niedzielę.


4) Postanowienia końcowe:

a)

Zabronione jest filmowanie, nagrywanie i fotografowanie przez uczestników aktywności odbywających się podczas Konferencji bez zgody Organizatora.

b)

Konferencja będzie filmowana oraz fotografowana przez Organizatora.

c)

Udział w Konferencji jest równoznaczny z przeniesieniem na Organizatora autorskich praw majątkowych do nagrań i zdjęć oraz z wyrażeniem zgody na komercyjne ich wykorzystanie w przypadku:

- gdy uczestnik zostanie sfilmowany lub sfotografowany na terenie obiektu,

- gdy uczestnik dobrowolnie wyrazi zgodę na udzielenie wywiadu przed kamerą, bądź pozowanie do zdjęcia.

d)

Zarejestrowanie się w charakterze uczestnika, jest równoznaczne z zaakceptowaniem powyższego regulaminu.

e)

Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za dokonane przez siebie zniszczenia na terenie obiektu, w którym odbywać się będzie Konferencja.

f)

Zgłoszenie Uczestnika do udziału w Konferencji jest równoznaczne z wyrażeniem przez niego zgody na przetwarzanie jego danych osobowych przez Organizatora na zasadach wynikających z ogólnie obowiązujących przepisów prawa, ze szczególnym uwzględnieniem Ustawy o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz.U. Nr 133, Poz. 833, z późniejszymi poprawkami.).

g)

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w harmonogramie wydarzenia.

h)

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym regulaminie.

i)

Wszelkie kwestie sporne dotyczące organizacji zapisów rozstrzyga Prezes Zarządu KN PMG.

j)

Lista osób odpowiedzialnych za przeprowadzenie zapisów stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.

k)

Regulamin wchodzi w życie z dniem 25.03.2018 r.


Załącznik nr 1 do REGULAMINU Konferencji Project Management Session 2017


Sprawy dotyczące wpłat i faktur oraz sprawy ogólne dotyczące zapisów (m.in. status zapisów, potwierdzenia rezerwacji miejsc)


Koordynatorzy zapisów

Natalia Nikiforuk


e-mail: pmsession.kontakt@gmail.com


Sprawy organizacyjne dotyczące całości konferencji

Mikołaj Kląskała

Koordynator projektu

e-mail: mikolaj.klaskala.pmg@gmail.com